Skip to content

KANCELARIA ADWOKACKA 3 Maja 30/3, 35-030 Rzeszów

Sprawy rodzinne i opiekuńcze Rzeszów

about-1

Sprawy rodzinne i opiekuńcze adwokat Rzeszów

Kancelaria sporządza i prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego: o rozwód, o separację, o podział majątku wspólnego, o rozdzielność majątkową,  o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie lub uchylenie alimentów, adopcji,  ustalenia lub uchylenia kontaktów, opieki i kurateli.

Sprawy rodzinne i opiekuńcze w Rzeszowie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki pomiędzy małżonkami odnośnie:

Rozwód

Kancelaria prowadzi sprawy o orzeczenie  rozwodu, który jest orzekany w sytuacji kiedy nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, polegający na braku więzi: fizycznych, emocjonalnych i gospodarczych pomiędzy stronami.

Separacja

Adwokat  prowadzi sprawy o orzeczenie separacji, która orzekana jest kiedy nastąpi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, nie nastąpił jeszcze trwały rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, aby sąd orzekł separację.

Każdy z małżonków może złożyć pozew o rozwód lub separację.

Podział majątku wspólnego

Kancelaria prowadzi działania o podział majątku pomiędzy małżonkami, który następuje po prawomocnym orzeczeniu rozwodu, lub separacji. Z wnioskiem o podział majątku  może wystąpić każdy z małżonków.

Przed zawarciem związku małżeńskiego strony mogą sporządzić umowę o rozdzielność majątkową tzw. Intercyzę. 

Prawnik  sporządza umowy przedmałżeńskie majątkowe  oraz prowadzi sprawy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, w przypadku kiedy jeden z małżonków w trakcie trwania małżeństwa trwoni majątek wspólny wskutek alkoholizmu, rażącej niegospodarności, uprawiania hazardu i in. przyczyn drugi małżonek może na drodze sądowej żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny względem dzieci spoczywa na rodzicach,  w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku, obowiązkiem płacenia alimentów mogą być obciążeni dalsi krewni.

Obowiązek alimentacyjny istnieje w stosunku rozwiedzionych małżonków, kiedy drugi małżonek pozostaje w niedostatku, względem rodziców.

Obowiązek alimentacyjny może być orzeczony na utrzymanie rodziny, kiedy jeden z małżonków opuścił rodzinę i nie przyczynia się do jej utrzymania.

Kancelaria prowadzi tematy o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Kontakty z dzieckiem

Rodzice mają prawo do kontaktu z dziećmi, podobnie dziadkowie mogą mieć uregulowane kontakty z wnukami. Kancelaria prowadzi sprawy o uregulowanie kontaktów, przez ich ustalenie, ograniczenie lub uchylenie.

Opieka i kuratela

Dla małoletniego, którego dobro tego wymaga, sąd ustanawia opiekuna, który sprawuje pieczę nad małoletnim i jego majątkiem. Kancelaria prowadzi sprawy o przyznanie opieki, zwolnienie z opieki.

Adwokat reprezentuje strony w postępowaniach o ustanowienie kuratora.

Skontaktuj się z kancelarią

Kancelaria adwokacka Teresy Niedziałek – Jędrys

ul. 3 Maja 30/3, 35 – 030 Rzeszów
Telefon: + 48 605 486 866
Email: kancelaria.tnj@onet.pl