Skip to content

KANCELARIA ADWOKACKA 3 Maja 30/3, 35-030 Rzeszów

Sprawy cywilne Rzeszów

about-1

Sprawy cywilne adwokat Rzeszów

Kancelaria prowadzi sprawy cywilne:  

  • prawa rzeczowego: o zasiedzenie, o ustanowienie służebności, ochrona posiadania, ochrona własności          
  • spadkowe: nabycie spadku, dział spadku, unieważnienie testamentu, zachowek
  • zobowiązania: cofnięcie darowizny, o  niewykonanie umów o dzieło, roboty budowlane, najem,  dzierżawa, pożyczki, zlecenia

Uregulowanie własności nieruchomości

Kancelaria prowadzi sprawy związane z  uregulowaniem własności nieruchomości

Zasiedzenie

Przez zasiedzenie posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, nabywa własność, jeżeli posiada ją nieprzerwanie od 20 lat w dobrej wierze i od 30 lat w złej wierze, wykonuje akty władania.

Zasiedzieć można służebność gruntową  jeżeli posiadacz korzysta z trwałego i widocznego urządzenia. Zasiedzenie dotyczy nieruchomości, rzeczy ruchomych oraz służebności.

Ochrona własności

Kancelaria prowadzi sprawy o ochronę własności i o ochronę posiadania, przez wystąpienie  z roszczeniem o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (roszczenia windykacyjne).

Ustanowienie służebności gruntowych

Prawnik prowadzi sprawy o ustanowienie służebności gruntowych np. ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebność gruntowa obciąża nieruchomość jednego właściciela na rzecz każdoczesnego właściciela innej nieruchomości.

Służebność osobista np. służebność osobista mieszkania ustanowiona jest na rzecz osoby fizycznej i wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego.

Sprawy spadkowe

Prawnik prowadzi działania spadkowe o stwierdzenie nabycia spadku na mocy ustawy i na podstawie testamentu. Po śmierci spadkodawcy następuje otwarcie spadku, jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu, wówczas następuje dziedziczenie z ustawy. W przypadku kiedy spadkodawca pozostawił testament na rzecz jednego lub kilku spadkobierców, pozostali spadkobiercy mogą podważać ważność testamentu. 

Zachowek

Jeżeli nastąpiło dziedziczenie na podstawie testamentu, dzieciom, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy dziedziczyliby z ustawy przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu zachowku. Roszczenia z tytułu zachowku przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu.

Zobowiązania

Kancelaria prowadzi sprawy z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które zmniejszają wartość lub użyteczność rzeczy i wady prawne rzeczy, kiedy rzecz sprzedana jest własnością osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osoby trzeciej. Kancelaria prowadzi tematy z zakresu gwarancji udzielonej przez producenta.

Umowy

Adwokat sporządza umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, pożyczki, o dzieło, zlecenia. Adwokat prowadzi sprawy o niewykonanie w/w umów.

Skontaktuj się z kancelarią

Kancelaria adwokacka Teresy Niedziałek – Jędrys

ul. 3 Maja 30/3, 35 – 030 Rzeszów
Telefon: + 48 605 486 866
Email: kancelaria.tnj@onet.pl